அமெரிக்காவை ஆக்கிரமிக்கும் இந்திய மாணவர்கள்!

அமெரிக்காவை ஆக்கிரமிக்கும் இந்திய மாணவர்கள்!

Last Updated on: 13th November 2023, 05:34 pm

40 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக, நடப்பு கல்வியாண்டில் அமெரிக்காவிற்கு படிக்க செல்லும் இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு! |கல்விக்காக அமெரிக்காவுக்கு வரும் வெளிநாட்டினரின் பட்டியலில் 2,90,000 மாணவர்களுடன் சீனா முதல் இடத்திலும், 2,69,000 மாணவர்களுடன் இந்தியா 2ம் இடத்திலும் உள்ளன. தொழில்நுட்பம், அறிவியல், வணிகம் (தொடர்பான படிப்புகளுக்கே மாணவர்கள் அதிக விருப்பம் காட்டுவதாக தகவல்

Leave a Comment